Ιστορία του χωριού

ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Είναι η νέα ονομασία του παλιού χωριού ΔΕΡΒΙΣΑΔΕΣ, γιατί πιθανώς τη περιοχή χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι της Μενδενίτσας κατά την Τουρκοκρατία ως ξεχειμαδιό.
Με τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους εντοπίζεται οικισμός στα σημερινά Καμένα Βούρλα που ανήκε στο Δήμο Θρονίου Γ`Τάξεως.Το 1836 έδρα του Δήμου ορίσθηκε το Καινούργιον. Με Β.Δ ( 21-12-1855 ) η έδρα του Δήμου μεταφέρθηκε στο συνοικισμό της παραλίας στον οποίο δόθηκε με το ίδιο Β.Δ το όνομα << Θρόνιον >>. Με το Β.Δ ( 1-12-1887 ) η έδρα του Δήμου μεταφέρεται από το Θρόνιο στο << Ριγγίνιον >>. Με το Β.Δ ( 27-9-1890 ) ο Δήμος προάχθηκε στη Β` τάξη με πληθισμό <<ψυχών 2160>>.Ο Δήμος λειτούργησε από το 1836 μέχρι το 1912.Χωριά που αποτέλουσαν το Δήμο<< ΘΡΟΝΙΟΥ >> <<ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΝ>>είναι έδρα του Δήμου<<ΘΡΟΝΙΟΥ>>,<<ΡΩΜΑΝΙ>>,<<ΔΕΡΒΙΣΑΔΕΣ>>(ΑΓ.ΣΕΡΑΦΕΙΜ), <<ΚΟΜΝΗΝΑ>>,<<ΡΙΓΓΙΝΙΟΝ>>,<<ΚΑΘΑΡΕΣΙ>>,<<ΧΑΡΜΑ>>,<<ΚΑΡΥΑ>>,<<ΠΙΚΡΑΚΙ>>, <<ΜΑΡΤΙΤΣΑ>>,<<ΠΑΛΙΟΧΩΡΙ>>.


Αποσπάσματα από το βιβλίου που έγραψε το 1948 ο εφημέριος Κων/νος Μπάλλας 
Στο χωριό Δερβισάδες ζούσε η οικογένεια Μελετοπούλου εν έτη 1865.Ο γέρων Παναγιώτης Μελετόπουλος ευσεβής χριστιανός μία νύκτα εμφανίζετε ο άγιος Σεραφείμ στον ύπνο του και του λέει .΄΄Εις το μέρος όπου ο Γεώργιος Αναστασίου έχει το στάβλο των βοών του ακριβώς εις την πάχνην,θα σκάψεις περί τα πέντε μέτρα βάθος και θα βρεις την εικόνα μου ,την οποίαν θα σε οδηγήσω άλλην φοράν το τι θα κάνης .Μόλις ο θεός δώσει την ημέραν θα ειδοποιήσης τον δήμαρχον θρονίου, ίνα προστάξει υπηρεσίαν προς εκταφήν της εικόνος...μη αμελήσεις.

Την πρω'ι'αν ο γέρων Παναγιώτης είπεν εν εαυτώ ότι συνήθες Όνειρον είναι ,και δεν έδωσε σημασίαν του οράματος .Εις ουδένα ουδέν ανέφερε .Την επομένην όμως νύκτα ,και πάλιν ο άγιος φαίνεται εις τον ίδιον και του ανέφερεν όλα όσα του είχεν ειπεί την περασμένην νύκτα ,λέγεται μάλιστα 'οτι τον απείλησε .Την επομένην ημέρα ο γέρων Μελετόπουλος δεν ανέφερε και πάλιν είς κανέναν τίποτα απολύτως.Την μεθ'επομένην νύκτα φαίνεται και πάλιν ο άγιος αλλά αυστηρός,όχι όπως τις άλλες νύκτες.Προστάζει τον γέροντα, και του λέγει, οπωσδήποτε σήμερον το πρωί θα αρχίσει η εσκαφή του μέρους όπου σου υπέδειξα ίνα η θεία και θαυματουργός εικών εξέλθει υπό την γήν.Επί πλέον δε του λέγει ότι δίπλα από το βουστάσιων του Γεωργίου Αναστασίου θα κτίσετε την Εκκλησίαν μου. Είναι αληθές ότι ο άγιος έδειρε τον γέροντα διά την μη υπακοήν είς τα λόγια του κατά τας δύο περασμένας νύκτας.

Πράγματι ο γέρων λίαν πρωί αναφέρει το γεγονός είς τον δήμαρχον θρονίου και είς τους κατοίκους.Ο δήμαρχος όμως όχι μόνον υπηρεσία δεν έδωκεν είς τον γέρο αλλά και ειρωνεύθη αυτόν . Ο γέρων Μελετόπουλος όμως δεν έχασε την ψυχραινίαν του ,έρχετε είς το χωρίον του Δερβισάδες, καλεί ολόκληρον το χωρίο δια κοδωνοκρουσίας και αναφέρη το γεγονός και την αδιαφορίαν του δημάρχου .Αμέσως 25 νέοι του χωρίου Δερβισάδες κατέφθασαν επί τόπου ,5 λεπτά από το χωριό ,με τας αξίνας των και ήρχισαν να σκάπτουν είς το μέρος όπου υπέδειξε ο γέρος .
Μόλις έφθασαν είς τα πέντε μέτρα βάθος,ο γέρων τους σταματά και τους λέγει να χτυπούν πιο σιγά διότι ανεφάνη η θαυματουργός εικών του Οσίου Σεραφείμ ,ίνα μη βλαβή προξενήθη είς αυτήν. Μετά την εκσκαφήν,ανεσύρθη η εικών είς την επιφάνειαν. Αμέσως κατέφθασαν επί του τόπου ο δήμαρχος Θρονίου και πολλοί χωρικοί από τα πέριξ χωριά όπου εγένετο υπαίθριος Λειτουργία και λιτανεία
Εκτίσθη διαταγή και δαπάνη του δημάρχου Θρονίου ο κατεστραμμένος ναός εντός της γής είς 5 μέτρα βάθος όπου εναπετέθη η θαυματουργός αγία εικών του αγίου Σεραφείμ προς λα'ι'κόν προσκύνημα ,μετεφέρθη δε και η ιερά και θεία Κάρα του αγίου όπου και σήμερον υπάρχει είς τον ναόν του.Σωζόμενος ο ναΐσκος αυτός σήμερον με τα αθάνατα αυτά μνημεία του, ονομάζεται Εύρεσις.
Το χωριό Δερβισάδες ύστερα από όλα αυτά μετεφέρθη και εκτίσθη γύρωθεν του ναού του αγίου Σεραφείμ και μετωνομάσθη από Δερβισάδες ,προς τιμήν του αγίου ,Άγιος Σεραφείμ
Κατά το έτος 1865 ήρχισεν η ανέγερσις του σημερινού μεγάλου αριστουργηματικού ναού Αγίου Σεραφείμ ,δίπλα είς τον ναΐσκον .Όταν τελείωσε το έργον του ναού , η επίσημος Εκκλησία ώρισεν ημέρα της μνήμης του αγίου την 6'' Μαΐου.''

Εν τω Ενοριακώ Ναώ του χωρίου " Όσιος Σεραφείμ" τμήμα Ιερού Λειψάνου του Οσίου Σεραφείμ.
 Διοικητικές μεταβολές Οικισμών των ΟΤΑ

Δερβισάδες Ν. Φωκίδος και Λοκρίδος
20/04/1835

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Θρονίου
Δερβισάδες Ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος
ΦΕΚ 136Α - 08/07/1899
Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Δερβισάδες Ν. Φθιώτιδος
Ο οικισμός αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος
ΦΕΚ 282Α - 04/12/1909
Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

Δερβισάδες Ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος
Ο οικισμός αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος
ΦΕΚ 261Α - 31/08/1912
Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ

Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ Ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Θρονίου και ορίζεται έδρα της κοινότητας Δερβισάδων ή Αγίου Σεραφείμ
Το όνομα του οικισμού προήλθε από τη διόρθωση του ονόματος του οικισμού Δερβισάδες
ΦΕΚ 294Α - 28/08/1915
Ο οικισμός μετονομάζεται σε Άγιος Σεραφείμ

Άγιος Σεραφείμ Ν. Φθιώτιδος και Φωκίδος
Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Δερβισάδες ή Άγιος Σεραφείμ
ΦΕΚ 72Α - 31/03/1943
Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος

Άγιος Σεραφείμ Ν. Φθιώτιδος
Ο οικισμός αποσπάσθηκε στο νομό Φθιώτιδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος
ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Αγίου Σεραφείμ και προσαρτάται στο δήμο Μώλου
ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010
Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Μώλου και προσαρτάται στο δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου